صندلی راک سکان

برند چلکا

صندلی راک سکان

برند چلکا
توضیحات تکمیلی: صندلی راک سکان از فرم های مورد استفاده در سکان کشتی ساخته شده است. قطعات خراطی شده ما را به یاد دریانوردی سنتی می اندازند.