کلاژ فرش سه متری 100784

کلاژ فرش سه متری 100784

توضیحات تکمیلی: کلاژ متشکل از فرش های 70 ساله هریس، بخشایش، مهروان و ویس است.