مرغ باران

مرغ باران

توضیحات تکمیلی: شستشو به صورت دستی با آب سرد رنگ ثابت چاپ سیلک پارچه متقال