میزجلوی مبل خانگی

برند نیلپر

میزجلوی مبل خانگی

برند نیلپر
توضیحات تکمیلی: صفحه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب پایه ساخته شده از چوب راش پرداخت شده با پوشش رنگ های کالیته چوب