شاه عباسی

شاه عباسی

توضیحات تکمیلی: فرش اکریلیک 500 شانه 8 رنگ، تراکم 1500، ظرافت 1500000 سرنخ