اپلیکیشن

برند آذرخش

گـروه بیـن المللـی کارخانجـات فرآورده های نسـوز آذرخش بـا اسـتعانت از خداوند متعـال، همیاری پرسـنل و متخصصان فعال و بهـره گیـری از معـادن انحصـاری خـود و بـا اسـتفاده از مرغوب ترین مـواد اولیـه موجـود در کشـور، برای تامین نیازهـای روز افـزون صنعـت سـاختمان بـه انـواع فرآورده های نسـوز و با هدف ایجاد درآمدهای ارزی پایدار برای کشور، در سـال 1376 واحد شـماره یک خـود را بـا ظرفیـت سـالانه 15٫000 تـن انـواع مـواد نسـوز و آجـر نمـای نسـوز در شـهرک صنعتـی شـکوهیه قـم تحـت نام «شـرکت تولیدی صنعتی آذرخش آجر نسـوز قم» تاسیس نمود. واحد شـماره دو این شرکت در سـال 1382 با نام «شـرکت آذرخش فراوردههای نسـوز قـم» بـا پیشرفته ترین ماشـین آلات روز دنیـا بـا ظرفیـت سـالانه 18٫000 تـن تولید انـواع آجرهـای نسـوز نما سـاختمان در شـهرک صنعتـی محمودآبـاد قـم تاسیس گردید. پـس از بازاریابی های گوناگـون در سـطح بیـن الملـل، آذرخش واحـد شـماره سه خـود را در سـال 1387 تحـت نـام «شـرکت بیـن المللـی سرامیکهای نسـوز آذرخـش» بـا ظرفیـت سـالانه 60٫000 تـن انـواع آجرهای نسـوز نمـا و کـف سـاختمان تاسیس و بـه بهـره بـرداری رسـاند. گروه بیـن المللـی آذرخـش در حـال حاضـر بزرگتریـن تولیـد کننده انـواع فرآورده های نسـوز نماهـای مانـدگار سـاختمان بـا عالـی و مشـابه خارجـی در سـطح خاورمیانه است و تنهـا تولیـد کننـده انـواع آجر نسـوز صفحه های تزئینی در ابعاد بزرگ در کشـور است و افتخارهای متعددی در سـطح بیـن الملـل بـرای کشـور بـه ارمغـان آورده اسـت. ایـن گـروه به منظـور توسـعه روز افـزون صـادرات و ارزآوری و همچنیـن جهت کار آفرینـی در کشـور به ارتقـاء و اعتلای میهن عزیزمان می اندیشد و در جهت اهدافی متعالی، واحد شـماره چهار خود را در شـهرک صنعتی محمود آباد قم تاسیس نمود. این واحد با مسـاحت 60٫000 متر با ظرفیت سـالانه 360000 تُن را تولید میکند.

محصولات برند آذرخش

سبد خرید