اپلیکیشن

برند ایستا

ما حرفهای تازه در این صنعت کهن داریم و با اين وجود استراتژي ایستا با محوريت عرضه محصولات برای اقشار مختلف مردم با قدرت خرید متفاوت شكل گرفته است و در این راستا معتقدیم کیفیت، عامل اصلی پیشرفت و رسیدن به جایگاهی در خور نام و برند ایستا میباشد.

محصولات برند ایستا

سبد خرید