صندلی راک سکان

صندلی راک سکان

additional information: صندلی راک سکان از فرم های مورد استفاده در سکان کشتی ساخته شده است. قطعات خراطی شده ما را به یاد دریانوردی سنتی می اندازند.