آجرنسوز نما پلاک AP300

آجرنسوز نما پلاک AP300

additional information: آجر نسوز 260 طرح آمریکایی جدید رنگ رندم مخصوص نماهای داخلی و خارجی ساختمان می باشد. - شماره AP300