فرش ماشینی کهنه نما

فرش ماشینی کهنه نما

additional information: تکنولوژی تولید کلاریس (ترکیبی هم زمان)