پرده مرغ باران

پرده مرغ باران

additional information: شستشو به صورت دستی با آب سرد رنگ ثابت چاپ سیلک پارچه متقال