SAG

brand MDF

SAG

brand MDF
additional information: این محصول می تواند به عنوان صندلی یا میز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از آن در فضای باز نیز ممکن می باشد.